اطلاعیه ها

متن کامل «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت»
02 مهر 1399 - 17:19
پرونده ویژه «جایگاه اقتصاد در اسناد بالادستی کشور» چندی پیش «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» به مثابه جدیدترین و کمال‌ یافته ‌ترین تجربه تاریخ ایران معاصر در زمینه کلان‌ برنامه‌ پیشرفت، از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد.

اختصاصی آگاه پرس– چندی پیش «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» به مثابه جدیدترین و کمال‌ یافته ‌ترین تجربه تاریخ ایران معاصر در زمینه کلان‌ برنامه‌ پیشرفت، از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد. در این پرونده ویژه، به بررسی اجمالی این سند بالادستی می پردازیم.

تدوین کلان ‌برنامه در کشور ما شاید از سال ۱۳۰۶ ش. با تشکیل کمیسیون اقتصادیات برای تهیه گزارشی جامع از نواقص زراعت، توسعه و بهبود راه ها، بهداشت، آموزش و پرورش و دیگر امور عمرانی آغاز شده باشد و اولین برنامه توسعه نیز با اعتباری برابر ۶۲ میلیارد ریال در بازه زمانی ۱۳۲۸ ش. تا ۱۳۳۴ش. به اجرا گذاشته شد. آخرین برنامه اجرا شده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز برنامه پنجم (۱۳۵۲ ـ ۱۳۵۶ ش.) بود. پس از پیروزی انقلاب نخستین سند توسعه همه‌جانبه در اوایل دولت موقت مرحوم بازرگان تدوین شد که ظاهراً از دفتر نخست‌وزیری بیرون نرفت. نظام برنامه‌ ریزی کشور در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، ولی برنامه توسعه مبتنی بر آن که در سال ۱۳۶۲ ش. تدوین و به مجلس ارائه شد به تصویب نرسید. شرایط سال های نخست پیروزی انقلاب و سال های دفاع مقدّس و کم‌ تجربگی بسیاری از دست ‌اندرکاران کشور نوعی روزمرگی در اداره کشور را به دنبال داشت؛ تا آن جا که نخستین برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی مصوّب جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۲ ش.) فاقد سیاست های کلّی بود؛ ولی از آن پس به این سو همواره نگاه های راهبردی و کلان ‌نگری‌ ها در کشور رو به کمال بوده است.

موضوع سیاست های کلّی برنامه توسعه که گامی به سوی کلان‌ نگری بود نخستین بار در برنامه دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۴ ـ ۱۳۷۸) مطرح شد، ولی الحاق این سیاست ها به برنامه پس از تدوین برنامه صورت گرفت. از آن پس پایبندی روش‌ مند به سیاست های کلّی همواره رشدی فزاینده داشته است و آن گونه که از گزارش ها برمی ‌آید، در برنامه ششم  توسعه (۱۳۹۶ ـ ۱۴۰۰) سیاست های کلّی برنامه آن گونه که قانون اساسی الزام کرده است، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و مبنای برنامه‌ریزی قرار گرفت.

اهتمام مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدوین سیاست های کلّی غیربرنامه ‌ای، گام دیگری در مسیر تقویت کلان ‌نگری در کشور بود که هر چند درباره چگونگی کاربست این سیاست ها و ضمانت رعایت آنها همواره ابهام هایی وجود داشته و دارد، اما به هر حال این امر هم گامی به جلو در مسیر تقویت کلان‌ نگری بوده است. تدوین «سند چشم ‌انداز بیست ساله کشور» به مثابه هماهنگ کننده «برنامه ‌های پنج ساله توسعه»، سطح نگرش و مطالعات و برنامه‌ های کلان را ارتقاء بخشید. تدوین «نقشه جامع علمی کشور» و «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» هم هر چند به دلیل تکثّر و تورم بخشیدن به سیاست های کلّی و ابهام در چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر نگران ‌کننده بود، ولی تجربه‌ ای دیگر و بالاتر برای کلان ‌نگری را همراه داشت.

چندی پیش (در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷) «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» به مثابه جدیدترین و کمال‌ یافته ‌ترین تجربه تاریخ ایران معاصر در زمینه کلان‌ برنامه‌ پیشرفت، از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد. این سند اهمّ «مبانی» و «آرمان‌ها»ی پیشرفت را تدوین کرده، «اُفق» مطلوب کشور را در پنج دهه آینده ترسیم و «تدابیر» مؤثر برای نیل به آن را طراحی کرده است که با تحقّق آن کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود.

سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در ۵ بخش تدوین شده که شامل موارد ذیل است:

الف ـ مبانی: شامل مبانی خداشناختی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی، ارزش‌شناختی و دین‌شناختی

ب ـ آرمان ‌ها

ج ـ رسالت

د ـ افق

ه ـ تدابیر: که در ۵۶ بند است.

متن کامل این سند بالادستی بدین شرح است:

بسمالله الرحمن الرحیم

الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرّف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بهسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیمقرن آینده است. این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحبنظران ایرانی و بر اساس جهانبینی و اصول اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روشهای علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آیندهپژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمانها، رسالت، افق و تدابیر است. مبانی، اهم پیشفرضهای اسلامی، فلسفی و علمی جهانشمول معطوف به پیشرفت را ارائه میدهد. آرمانها، ارزشهای فرازمانی- فرامکانی و جهتبخش پیشرفت است. مبانی و آرمانها وجه اسلامیت الگو را تضمین میکنند. رسالت، میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت است. افق، آرمانهای الگو را بر جامعه و زیستبوم ایران در نیمقرن آینده تصویر میکند و هدفهای واقعی آحاد مردم، جامعه و حکومت ایران را در آن موعد معین میسازد. تدابیر، تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیتهای ماندگار ملّی بهمنظور رسیدن به افق است. این الگو با ایمان استوار و عزم راسخ و تلاش عظیم و مدبرانه مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اجرا خواهد شد.

 • مبانی
  • مبانی خداشناختی

خدامحوری و توحید، اساس و محور بنیادین حیات فردی و اجتماعی مؤمنان است. الله معبود یکتا، علیم، حکیم، غنی، ربالعالمین، رحمن، رحیم، هادی، شارع، تنها مالک و حاکم مطلق هستی است که:

عادل در تکوین، تشریع و سزادهی است؛

واسع، جبرانکننده، روزیدهنده مخلوقات، اجابتکننده دعاها و حاجتها است؛

ولی مؤمنان، یاور مجاهدان راه خدا، حامی مظلومان، انتقامگیرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خویش است.

  • مبانی جهانشناختی

جهان با عوالم غیب و شهودش، سرشت توحیدی دارد و مراتب روحانی، مادی، دنیوی و اخرویاش، پیوسته در مسیر تکامل و تعالی به سوی خداوند است.

نظام علّی– معلولی بر جهان حاکم است. جهان مادی در طول عالم ماورا است و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادی و طبیعی نیست.

جهان محل عمل و آزمایش و بستر تکامل و تعالی و یا سقوط معنوی اختیاری انسان است و بر اساس سنتهای الهی به کردارهای آدمیان واکنش نشان میدهد.

خداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده که در صورت بهرهبرداری کارآمد و عادلانه، تأمینکننده نیازهای او است.

  • مبانی انسانشناختی

هدف از آفرینش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن، دستیابی به مقام قرب و خلیفهاللهی است.

حقیقت آدمی، مرکب از ابعاد فطری و طبیعی و ساحات جسمانی و روحانی است.

بعد فطری او که ناشی از نفحه الهی است منشأ کرامت ذاتی و نیز برخورداری از اوصاف خداپرستی، دینورزی، کمالگرایی، حقیقتجویی، خیرخواهی، زیباییگرایی، عدالتطلبی، آزادیخواهی و دیگر ارزشهای متعالی است. چنانکه بعد طبیعی او منشأ دیگر اوصاف و نیازهای مادی گوناگون است. انسان در کشاکش مقتضیات این دو دسته صفات و نیازها و تحقق معقول و متعادل آنها به کمالات اکتسابی دست مییابد.

انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخابهای صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و رشد عقلانی میتواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.

حیات انسان پس از مرگ تداوم مییابد و چگونگی حیات اخروی مبتنی بر باور، بینش، منش، اخلاق، کنش و رفتار آدمیان در زندگی دنیوی است.

با توجه به مبادی پیش گفته، انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است.

انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جستوجو میکند.

  • مبانی جامعهشناختی

جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست ولی میتواند به بینش، گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد.

ساختیافتگی جامعه عمدتاً مبتنی بر فرهنگ است که بهمثابه هویت و روح کلی جامعه در اجزاء و عناصر خرد و کلان آن حضور دارد.

بنیادیترین واحد تشکیلدهنده جامعه، خانواده است که نقشی بیبدیل در تولید، حفظ و ارتقای فرهنگ جامعه دارد.

جوامع با وجود پارهای تفاوتها، تحت تأثیر سنن الهی و قوانین تکوینی مشترک و فراگیر هستند.

شماری از سنتهای الهی حاکم بر جوامع و تاریخ عبارتاند از: پیوند تحولات اجتماعی با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوی، عدالت و استقامت؛ عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد، گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل.

تغییرات اجتماعی تحت تأثیر عوامل فرهنگی، جمعیتی و انسانی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، دانشی و فناورانه پدید میآید.

جامعه دینی مبتنی بر شکلگیری مناسبات اجتماعی بر اساس اصول و ارزشهای دینی است و دینداری فردی آحاد جامعه به تنهایی ضامن تحقق جامعه دینی نیست.

جهتگیری تاریخ بهسوی آیندهای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام معصوم (ع) است.

پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه الله حاصل میشود.

  • مبانی ارزششناختی

ارزشها ریشه در واقعیت دارند و اصول آنها ثابت، مطلق و جهانشمول است.

اصول ارزشها از طریق عقل و فطرت و تفصیل آن از طریق کتاب و سنت قابل کشف است.

ارزشها در ساحتهای ارتباطی انسان با خدا، خود، خلق و خلقت ساری است.

تحقق ارزشها موجب پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی است.

  • مبانی دینشناختی

دین، دستگاه جامع معرفتی– معیشتی است که از سوی خداوند متعال برای تأمین کمال و سعادت دنیوی و اخروی آدمیان نازل شده است.

دین کامل، جهانشمول و نهایی، اسلام است که بر نبی خاتم (ص) نازل و توسط آن حضرت ابلاغ و تفصیلات آن در سنت پیامبر و اهل بیت (ع) بیان شده است.

اسلام با نظام هستی و سرشت انسان، هماهنگی دارد و نقش بدیلناپذیری در تأمین نیازهای نظری و عملی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی ایفا میکند. به همین جهت استطاعت کامل برای تمدنسازی و ارائهی الگوی پیشرفت دارد.

اسلام در چارچوب مبانی و اصولی ثابت و پایدار و بر مبنای اجتهاد در عرصههای اعتقادی، اخلاقی و شریعت و توجه به عناصر انعطافپذیر فقه اسلامی، توان پاسخگویی به نیازهای نوشونده زمانی و مکانی را دارد.

خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقلایی مورد تأکید اسلام است و وحی، مایه شکوفایی عقل محسوب میشود. از این رو تمدنسازی و پیشرفت اسلامی افزون بر تکیه بر اصول، ارزشها و تعالیم اسلامی، مبتنی بر عقل و دانش بشری نیز هست.

 • آرمانها

آرمانهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارزشهای بنیادین فرازمانی و فرامکانی جهتدهنده پیشرفت است. مبنایی‌‌ترین این ارزشها، نیل به خلافت الهی و حیات طیبه است. اهم ارزشهای تشکیل دهنده حیات طیبه عبارتاند از: معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سلامت جسمی و روانی، مدارا و همزیستی با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهرهبرداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، تفکر و عقلانیت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی و قانونمداری، عدالت همهجانبه، تعاون، مسئولیتپذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی.

 • رسالت

رسالت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت عقلانی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی متناسب با آرمانها در زیستبوم ایران است.

 • افق

در سال ۱۴۴۴ هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانونمدار، پاسدار ارزشها، هویت ملّی و میراث انقلاب اسلامی، تربیتیافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالیترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسباند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.

تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بینالمللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش بنیان، خوداتّکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان، سلامت محیطزیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیتها و فرصتهای جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بیننسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشهکن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تأمین شده است.

ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه عادل، شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای سیاستها، قوانین و نظامات مبتنی بر اسلام برخوردار است و همچنان با اتکا به آرای عمومی از طریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهرهگیری نظاممند از مشورت جمعی نخبگان اداره میشود و قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزّت، حاکمیت ملّی و استقلال، امنیت همهجانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسلامی، ثبات منطقهای و عدالت و صلح جهانی است.

در سال ۱۴۴۴ ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته میشود و دارای ویژگیهای برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی است.

 • تدابیر

۱) تبیین و ترویج اسلام ناب محمدی (ص) متناسب با مقتضیات روز

۲) تقویت و تعمیق فرهنگ توحیدی و معادباور و ایمان به غیب

۳) بسط فرهنگ قرآنی و تعمیق معرفت و تداوم محبت اهل بیت (ع) از طریق زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار بدون انحراف و بدعت

۴) ترویج آموزههای اخلاق اسلامی و هنجارهای مدنی و تبلیغ عملی دین

۵) شناساندن علمی و واقعبینانۀ ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی

۶) گسترش تعلیم و تربیت وحیانی، عقلانی و علمی

۷) تربیت نیروی انسانی توانمند، خلاق، مسئولیتپذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با تأکید بر فرهنگ جهادی و محکمکاری

۸) ارتقای موقعیت شغلی، کرامت و منزلت اقشار علمی و فرهنگی به ویژه معلمان و استادان

۹) تبیین، ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی اسلامی ایرانی سالم و خانوادهمحور با تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده و ارتقای فرهنگ سلامت در همه ابعاد

۱۰) اهتمام به احیا و توسعه نمادهای اسلامی ایرانی به ویژه در پوشش، معماری و شهرسازی با حفظ تنوع فرهنگی در پهنه سرزمین

۱۱) تحقیق و نظریهپردازی برای تبیین عدم تعارض دوگانههایی از قبیل عقل و نقل، علم و دین، پیشرفت و عدالت، ایرانی بودن و اسلامیت، و تولید ثروت و معنویت از سوی صاحبنظران و نهادهای علمی کشور

۱۲) تقویت و گسترش تولید علمی اصیل، بومی و مفید در رشتههای علوم انسانی با بهرهگیری از مبانی و منابع اسلامی و دستاوردهای بشری

۱۳) توسعه علوم بینرشتهای و مطالعات و پژوهشهای چند رشتهای بدیع و مفید

۱۴) کوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسسات علمی برجسته کشور در عرصه بینالمللی

۱۵) حمایت فزاینده و مطالبه متناسب از برجستهترین مؤسسات و شخصیتهای علمی کشور برای تولید علم در راستای رفع نیازها و حل مسائل اساسی جامعه

۱۶) ارزشگذاری معلومات و مهارتهای غیررسمی روزآمد و کارآمد، ارتقای دانش های مهارتی و تنوعبخشی به شیوههای مهارتافزایی

۱۷) ارتقای دانش پایه و توسعه شبکههای علم، فناوری و نوآوری با همکاری متقابل مؤسسات علمی و پژوهشی، صنایع و دولت در فرایند تولید کالا و خدمات

۱۸) ارتقای مهارتهای حرفهای بومی به فنّاوریهای صنعتی با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و تجارب تاریخی و احیای بازارهای تولیدی تخصصی مطابق قابلیتهای سرزمینی

۱۹) پیریزی و گسترش نهضت کسب و کار هنرهای نمایشی و کاربردهای فضای مجازی با استفاده از میراث فرهنگی و ادبی ایرانی اسلامی و قابلیتهای ملّی و محلی مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقهای و جهانی

۲۰) التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایت و ساختار تصمیمات، سیاست‏گذاری‏ ها و نهادسازی ‏های اقتصادی و مالی

۲۱) تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصلههای جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات‏ستانی، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات مالی با بهره‏گیری از سامانه جامع اطلاعاتی ملّی

۲۲) تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه‏ های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش ‏بنیان و کاهش هزینه ‏های کسب و کار با تأکید بر اصلاح قوانین، مقررات و رویّه‏ های اجرایی کشور

۲۳) تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‏مندسازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی

۲۴) استقلال بودجه دولت از درآمد‏های حاصل از بهرهبرداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی و انتقال این درآمد‏ها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی

۲۵) توقف خام ‏فروشی منابع طبیعی ظرف ۱۵ سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیشرونده تولید ارزشافزوده ملّی در داخل و خارج کشور

۲۶) مصون‏ سازی و تقویت فرآیندها، سیاست‏ ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه‏ های سیاسی- اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا

۲۷) توسعه فعالیتهای زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی

۲۸) حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت‏ های ملّی همراه با رعایت ملاحظات صیانتی، زیست‏محیطی و بین نسلی در بهره‏برداری‏ از آنها

۲۹) کاهش شدت مصرف انرژی و متناسبسازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک

۳۰) بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقهای در پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملّی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی

۳۱) تمرکززدایی در ساختار اقتصادی- مالی کشور با واگذاری برنامه ‏ریزی‏ و تصمیم‏ گیری به استانها و شهرستانها در چارچوب سیاستهای ملّی

۳۲) بهرهگیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فنّاوریهای پیشرفته و تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزشافزوده

۳۳) فعال کردن قابلیتهای سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساختهای پیشرفته برای تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی

۳۴) گسترش قطبهای گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویتساز

۳۵) تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای سازوکارهای نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی و مصرفی

۳۶) پوشش همگانی مراقبتها و خدمات و توزیع عادلانۀ منابع حوزۀ سلامت

۳۷) همکاری بینبخشی و مشارکت نظاممند مردمی در ارتقای سلامت با اولویت پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده

۳۸) تنظیم نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی

۳۹) اعتلا و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سلامت مبتنی بر شواهد متقن علمی

۴۰) ارتقای توانمندیهای حوزۀ پزشکی با هدف ارائۀ آموزش، خدمات و تولیدات در سطح ملّی و بینالمللی

۴۱) اعتلای منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصتهای عادلانۀ آنان و تأکید بر نقش مقدس مادری

۴۲) ارتقای استقلال، اقتدار، پاسخگویی و تخصصی شدن نظام قضایی و تربیت و جذب قضات عالم و متعهد و دانش افزایی مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی و اصلاح و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی

۴۳) طراحی و اجرای راههای پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی و تقوای عمومی

۴۴) گسترش فهم عمیق و تحکیم نظریه مردمسالاری دینی مبتنی بر ولایتفقیه

۴۵) حفظ و تقویت مردمسالاری دینی، مشارکت مردمی، عدالت و ثبات سیاسی

۴۶) گسترش و تقویت تشکلهای مردمی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم ساختار درونی نظام

۴۷) تقویت فضای آزاداندیشی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاستها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمر آن و حفظ مسیر انقلاب اسلامی

۴۸) ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانهای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی

۴۹) اجرای کامل ضمانتهای پیشبینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادیهای فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه

۵۰) تعیین ضوابط عادلانه و شفافسازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی؛ درآمد، ثروت و معیشت مسئولان حکومتی و منابع و هزینههای مالی فعالیت سیاستمداران و تشکلهای سیاسی

۵۱) گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی

۵۲) تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسبسازی ساختار اداری کشور با روشهای جدید به گونهای که کمتر از یک درصد جمعیت کشور حقوقبگیر دولت باشند

۵۳) پیشگیری از شکلگیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده

۵۴) تقریب مذاهب اسلامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی

۵۵) ترویج عقلانیت و روحیه جهادی در جهان اسلام و حمایت از حرکتهای اسلامی و نهضتهای آزادیبخش و استیفای حقوق مردم فلسطین

۵۶) تأکید بر چندجانبهگرایی، گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکمیت و صلح بینالمللی

ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.